Skip to content

Användarvillkor

1 Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller då The Great Collective AB org. nr 559103-5646, Tegnérgatan 3, 111 40 Stockholm, E-post: info@insurely.se, (”Bolaget”) tillhandahåller tekniska tjänster för försäkring, samt försäkringsdistributionstjänster under varumärket Insurely via webb och mobil (”Tjänsten”).

1.2 Tjänsten syftar till att samla kundernas uppgifter och information om privat skadeförsäkring som kunden tecknat med olika försäkringsbolag. Vidare syftar Tjänsten till att skapa överblick över försäkringsskyddet, kostnader och annan relaterad information. Bolaget förmedlar även försäkringar till privatpersoner och fungerar därmed om försäkringsförmedlare och står under finansinspektionens tillsyn. Fler tjänster kan komma att tillkomma under Bolagets erbjudande.

1.3 För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller är i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av Villkoren.

1.4 För att kunna använda Tjänsten behöver du först godkänna Villkoren när du skapar ett konto första gången.

2 Tjänsten

2.1 Vid användning av Tjänsten samlar Bolaget in och behandlar personuppgifter om dig huvudsakligen i syfte att tillhandahålla Tjänsten och administrera kundförhållandet med dig. Vi behandlar också de uppgifter som du ger oss tillgång till genom hämtningen av din försäkringsinformation hos dina respektive försäkringsbolag. Bolaget kan även komma att inhämta uppgifter från offentliga register. Information om hur vi hanterar personuppgifter beskrivs under punkt 3. I de fall du använder Tjänsten via en tredje part kan din kontaktinformation komma att delas med oss.

2.2 När du väljer att hämta försäkringsdata från ditt försäkringsbolag via Tjänsten så godkänner du och uppdrar du åt Bolaget att, genom att autentisera dig hos berört försäkringsbolag enligt Tjänstens anvisningar, hämta information från dessa externa användarkonton till ditt Insurely-konto samt att dessa tredje parter lämnar ut information till Bolaget (“Informationen”) för användning i Tjänsten i enlighet med dessa Villkor.

2.3 I förekommande fall godkänner du att Bolaget å dina vägnar godkänner tredje parts användarvillkor å din räkning. Detta är endast applicerbart när du uppdrar Bolaget att inhämta din personliga data genom en assisterad inloggning som beskriven under 2.2.

2.4 Användning av Tjänsten är kostnadsfri. Om du väljer att teckna en försäkring via oss får vi som försäkringsförmedlarbolag ersättning från det försäkringsbolag du valt att teckna försäkring hos. Försäkringen har dock samma pris oavsett om du köper försäkringen via Tjänsten eller direkt hos försäkringsbolaget. Trafikavgifter till din mobiloperatör eller internetleverantör kan tillkomma. Du har alltid ångerrätt enligt distansavtalslagen om du skulle köpa en försäkring hos oss.

2.5 Bolaget och dess samarbetspartners kan komma att rikta erbjudanden till användare via Tjänsten, e-post eller på annat sätt. Marknadsföring som riktar sig direkt till användare ska uppfylla gällande lagar, uppförandekoder och etiska riktlinjer. Genom att skapa ett konto hos Insurely godkänner du att Bolaget och dess samarbetspartners riktar erbjudanden till dig. Om du inte längre önskar få riktade erbjudanden kan du skriftligen anmäla detta till Bolaget. Tjänsten kan även innehålla länkar till eller erbjudanden från externa partners som har andra villkor än Bolaget. Användaren uppmanas att själv sätta sig in i dessa villkor.

3 Personuppgiftsbehandling

Bolaget är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen och ansvarar därmed för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning. De uppgifter som hämtas in behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy. För mer information om vilka uppgifter Bolaget hämtar in och behandlar om dig hänvisas till Bolagets Integritetspolicy.

4 Tillåten användning

4.1 Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av Bolaget. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från Bolaget. Det är inte heller tillåtet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka Tjänsten.

4.2 Du ansvarar för och garanterar härmed att: (i) Du har rätt att förfoga över Externa inloggningsuppgifter och all information du får tillgång till via dessa. (ii) Din användning av Tjänsterna sker enligt dessa Villkor. (iii) Du håller dina inloggningsuppgifter och personliga behörighetsfunktioner skyddade mot obehörig åtkomst. (iv) Du håller din tekniska utrustning skyddad mot obehörigt nyttjande, t.ex. med telefonlåskod, eller dina egna biometriska kännetecken (t.ex. fingeravtrycksläsare). (v) Du vid misstanke eller kännedom om obehörig användning av Tjänsten snarast meddelar Insurely.

5 Avtalsbrott och ansvar

5.1 Bolaget har rätt att när som helst stänga av en användare och avsluta ett konto om användaren bryter mot Villkoren eller enligt bolagets bedömning använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka Bolaget eller tredje man skada.

5.2 Bolaget har för avsikt att all information i Tjänsten ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Bolaget kan dock inte garantera tillgängligheten till Tjänsten eller tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad i Tjänsten. Bolaget kan inte ställas till svars för om Tjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat.

5.3 Bolaget har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgången till Tjänsten om detta är nödvändigt med hänsyn till tekniska-, underhålls- eller säkerhetsskäl. Bolaget ska i dessa fall så skyndsamt informera Användaren om att tillgången till Tjänsten stängts av eller begränsats i något avseende.

6 Force Majeure

Bolaget är inte ansvarig för dröjsmål eller förlust som beror på omständighet som Bolaget inte råder över och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar.

7 Ändring av villkor

Bolaget har rätt att när som helst ändra Tjänsten, ändra Villkoren eller att sluta tillhandahålla Tjänsten. Bolaget ska med rimligt varsel underrätta användaren vid väsentlig ändring av Villkoren. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Bolaget innan de ändrade Villkoren träder ikraft. Detta gör du enklast genom att avsluta ditt konto.

8 Avsluta konto

Du kan närsomhelst avsluta ditt konto och din användning av Tjänsten genom att välja ”Ta bort konto” eller motsvarande funktion i Tjänsten eller genom att kontakta Bolaget på annat sätt. Bolaget kommer då att radera samtliga Externa Inloggningsuppgifter och all annan information som kan hänföras till dig, dock med undantag av sådana uppgifter som Bolaget enligt lag måste spara och arkivera.

9 Synpunkter på Tjänsten

Vi värnar om våra kunder. Därför är vi angelägna om att få veta om du är missnöjd med oss och vår målsättning är att bemöta alla synpunkter snarast möjligt.

Synpunkter skall i första hand framföras direkt till: E-post: info@insurely.se skriv ”Synpunkter” i ämnesfältet.

Har du klagomål gällande försäkringsförmedlingen ska du vända dig till vår klagomålsansvarige, för mer information se punkt 10. Om försäkringsdistribution.

Skulle du efter kontakten med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå som är en opartisk instans som ger konsumentupplysning och information i frågor av finansiell karaktär.

KONSUMENTERNAS BANK- OCH FINANSBYRÅ

Box 242 23

104 51 Stockholm

Telefon: +46 8 24 30 85


Det går också att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som är en myndighet med en opartisk roll som prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas.

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN

Box 174

101 23 Stockholm


10 Om försäkringsdistribution

Bolaget är registrerat som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och har tillstånd för att förmedla försäkringar. Bolaget står under tillsyn hos Finansinspektionen. Tillståndet hos Finansinspektionen avser samtliga skadeförsäkringsklasser.

För vidare information rörande Bolagets registrering kan Bolagsverket kontaktas: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Tel: 0771-670 670, E-mail; bolagsverket@bolagsverket.se, www.bolagsverket.se.

För vidare information rörande tillsyn samt information om Bolagets tillstånd att förmedla försäkringar kan Finansinspektionen kontaktas: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Tel:08-408 980 00, E-mail: finansinspektionen@fi.se, hemsida: www.fi.se.

För att läsa mer om vår försäkringsdistribution, läs mer här.

11 Övrigt

11.1 Bolaget har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Vidare har Bolaget rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

11.2 Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.