Skip to content

Distansavtalslagen

Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59)

Denna information gäller endast fysisk person som i sin egenskap av konsument tecknar försäkring på distans eller utanför näringsidkarens affärslokal huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Med distansavtal menas avtal som träffas på distans och där kommunikationen uteslutande sker på distans, till exempel via telefon eller internet.

Försäkringsförmedlare: The Great Collective AB, org nr 559103-5646. Adress: c/o CMI, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm. E-post kundservice: info@insurely.se.

Information om The Great Collective AB (Insurely) och dess verksamhet finns på vår hemsida: www.insurely.se. The Great Collective AB står under Finansinspektionens tillsyn.

Om försäkringen

Försäkringens huvudsakliga egenskaper framgår av Förköpsinformationen för produkten som du finner vid jämförelse eller köp av försäkring på Insurely. Denna information finns även att tillgå på respektive försäkringsbolags hemsida. De fullständiga villkoren framgår av Allmänna villkor för försäkringen och ditt försäkringsbrev eller försäkringsbesked. De allmänna villkoren finns att tillgå när du jämför eller köper försäkring på Insurely samt på respektive försäkringsbolags hemsida. För försäkringen och dess villkor samt för marknadsföringen av försäkringen tillämpas svensk lag.

The Great Collective AB kommunicerar med sina kunder på svenska språket. Villkor och informationsmaterial tillhandahålls på svenska språket. Kunden har inte rätt att ensidigt och utan The Great Collective ABs tillstånd under avtalstiden ändra det/de medel som för närvarande används för distanskommunikation, dvs det sätt på vilken kommunikationen mellan kunden och oss sker på.

Priset för försäkringen och sättet för betalning

Du finner priset för försäkringen i sammanfattningen du vår från Insurely samt i offerten du får via försäkringsbolaget du valt. Där hittar du även de uppgifter som din premie är beräknad utifrån. Hur länge den slutliga offerten du får från försäkringsbolaget gäller ska framgå i offerten eller på försäkringsbolagets hemsida. Du får vid köp av försäkring olika val av betalningssätt beroende på försäkringsbolag och kan ofta själv välja betalningssätt som passar dig bäst, till exempel månads- eller helårsvis, mot faktura.

Försäkringens giltighet och uppsägning i förtid

Du finner villkoren för att säga upp din försäkring i förtid, försäkringens giltighet samt information om förnyelse av försäkringen i respektive försäkringsbolags Förköpsinformation för produkten.

Om du ångrar dig

När du tecknar försäkringen har du en ångerrätt som ger dig möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerfristen börjar den dag du tecknar försäkringen och får information om ångerrätten och vad som ingår i försäkringen. Om du vill utnyttja din ångerrätt ber vi dig kontakta försäkringsbolagets kundtjänst via telefon eller e-post. Har du redan hunnit betala premien får du tillbaka den med avdrag för den tid som försäkringen har varit giltig. Om ångerrätten utnyttjas har Försäkringsbolaget vars försäkring du köpt rätt att kräva premie motsvarande den tid som försäkringen varit gällande.

Du måste i dessa fall snarast och senast inom 30 dagar från den dag du sände eller då du lämnade ditt meddelande om att avtalet frånträdes betala premiebeloppet motsvarande den tid som försäkringen varit gällande. De eventuella kostnader som Försäkringsbolaget kan ha för eventuell indrivning ska erläggas av dig som kund. Enskilda avtal, tjänster eller motsvarande, som utförts under avtalstiden omfattas inte av ångerrätten. Någon ångerrätt föreligger inte heller för enskilda avtal, tjänster eller liknande som båda parter på din begäran fullgjort innan du utövar din ångerrätt.

Om du inte är nöjd

Vår målsättning är nöjda kunder. Du finner information om hur du går tillväga om du inte är nöjd i Förköpsinformationen för produkten samt på vår hemsida www.insurely.se.