Skip to content

Försäkringsdistribution

Om vår försäkringsdistribution

Denna information är till för dig som konsument och beskriver vår försäkringsdistributionsverksamhet, hur vår rådgivning går till, hur vi får ersättning, vad som händer efter köpet samt dina rättigheter såsom ångerrätt och möjlighet att framföra klagomål.

Alla försäkringar som distribueras av oss omfattas av Lag om försäkringsdistribution (2018:1219) som syftar till att skydda konsumenter. Denna förköpsinformation är en viktig del i denna lag och vi anser precis som lagen säger att det är viktigt med tydlig och transparent kommunikation till våra kunder.

Innehåll

 • Registrering, tillstånd och tillsyn
 • Ersättning för försäkringsdistribution
 • Ersättning för vidarebefordrande av kund
 • Rådgivning
 • Samarbetsbolag
 • Efter köpet
 • Ångerrätt
 • Uppsägning av försäkringsavtal
 • Kvalificerat ägarinnehav
 • Ansvarsförsäkring för försäkringsförmedling
 • Tvister
 • Kontaktinformation

Registrering, tillstånd och tillsyn

The Great Collective AB, org.nr. 559103-5646 (“Bolaget”) som tillhandahåller tjänsten Insurely (“Tjänsten”) är registrerat som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Registreringen hos Finansinspektionen avser samtliga skadeförsäkringsklasser.

För vidare information rörande Bolagets registrering kan Bolagsverket kontaktas: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Tel: 0771-670 670, E-post; bolagsverket@bolagsverket.se, Hemsida: www.bolagsverket.se.

För vidare information rörande tillsyn samt information om Bolagets behörighet att förmedla försäkringar kan Finansinspektionen kontaktas: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Tel: 08-408 980 00, E-post: finansinspektionen@fi.se, Hemsida: www.fi.se.

Bolaget är även registrerade i förmedlarregistret hos branschregleringsorganisationen InsureSec, Birger Jarlsgatan 55, 111 45 Stockholm, Tel: 08-410 415 75, E-post: info@insuresec.se, Hemsida: www.insuresec.se.

Bolaget är dessutom medlemmar i Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM) vilka jobbar för att säkerställa en kvalitetsstämpel för kunder och för de försäkringsbolag som samarbetar med deras medlemmar. Hemsida: https://www.sfm.se/.

Ersättning för försäkringsdistribution

Bolagets tjänst är för dig som konsument kostnadsfri.

Om du som användare väljer att teckna en försäkring via tjänsten får vi som bolag ersättning från det försäkringsbolag du valt. Försäkringen har samma pris oavsett om du köper försäkringen via tjänsten eller direkt hos försäkringsbolaget.

Bolaget erhåller mellan 8-12% av den årliga försäkringspremien från försäkringsbolaget, oavsett försäkringsprodukt, så länge försäkringen är aktiv. Alternativt erhåller bolaget en fast summa som varierar mellan 50-1000 kr för vidarebefordran av potentiella kunder till respektive försäkringsbolag. Summan skiljer sig beroende på produkt och försäkringsbolag.

Den information om försäkringsalternativ som presenteras i tjänsten är helt oberoende av vilken ersättning Bolaget erhåller vid förmedling. Bolaget erhåller endast ersättning för den tid som försäkringen är gällande.

Vid köp får du som konsument en bekräftelse i vilken information finns om ersättningsnivån som Bolaget erhållit för den aktuella försäkringsprodukt du köpt.

Ersättning för vidarebefordrande av kund

Bolaget arbetar också med så kallad “Affiliate” vilket betyder att vi i vissa fall får ersättning från försäkringsbolag efter att ha vidarebefordrat kunder till dem. Det betyder att om du som konsument köper en försäkring på försäkringsbolagets egna hemsida, efter att ha varit inne på Tjänsten och klickat dig vidare till försäkringsbolaget, får vi en fast ersättning. Ersättningsnivåerna skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen vi genererar kunder åt och skiljer sig även mellan olika produkter men är en fast ersättning.

Rådgivning

Bolaget erbjuder dig som konsument möjlighet att, på en övergripande nivå, jämföra vad olika försäkringsalternativ principiellt omfattar för skydd samt i vissa fall vad de skulle kosta dig.

Bolagets rådgivning sker inte på grundval av en så kallad opartisk och personlig analys enligt definitionen i lagtexten. Vår rådgivning baseras på en analys av ett begränsat antal försäkringsbolag (de största försäkringsbolagen på den svenska marknaden) och därmed kan vi inte garantera att vi uppfyller regelverkets krav på “opartisk” och i förlängningen en analys baserat på ett “tillräckligt stort antal bolag”. Vi hoppas och tror dock att detta urval av bolag ger dig som konsument en tillräcklig förståelse om dina olika försäkringsmöjligheter.

Bolagets rådgivning är baserad på den information du hämtat in från försäkringsbolagen samt eventuella tester du har utfört i Tjänsten. Om det är något skydd som är särskilt viktigt för dig och som inte tas upp i Tjänsten behöver du kontrollera att detta verkligen omfattas av den försäkring du väljer.

Bolagets rådgivning klassas som digital robotrådgivning vilket innebär att de försäkringsalternativ som presenteras för dig baseras helt på de val du väljer i Tjänsten. Anställda inom bolaget har heller ingen rörlig ersättning och det finns inget incitament för enskilda anställda att premiera ett försäkringsbolag eller försäkring framför en annan.

Samarbetsbolag

Bolaget samarbetar med ett antal olika försäkringsbolag i olika modeller för att kunna erbjuda dig som kund ett urval av försäkringar att köpa via Tjänsten. Nedan följer en sammanfattning om vilka bolag vi samarbetar med.

Försäkringsdistribution

Bolaget distribuerar försäkringar via Tjänsten från ett flertal utvalda försäkringsbolag/ försäkringsvarumärken och företräder dessa försäkringsbolag i kontakten med dig som konsument:

Paydrive AB, Org nr: 556942-1257, Box 38012, 100 64 Stockholm

ICA Försäkring, Org nr: 556966-2975, Svetsarvägen 16, 171 93 Solna

Hedvig AB, Org nr: 559093-0334, Valhallavägen 117, 115 31 Stockholm

Vidarebefordran av kunder:

Moderna Försäkringar filial till Tryg Forsikring A/S Danmark, Org nr: 516403-8662, Box 7830, 103 98 Stockholm

Försäkring JustInCase AB, Org nr: 559150-6067, Stockholm

Efter köpet

All information kopplat till försäkringsdistributionen lämnas till kund digitalt, via mail. Informationen arkiveras sedan på Bolagets servrar och finns tillgänglig på kundens begäran.

Bolaget skickar en bekräftelse på köpet när du köper en försäkring via Insurely. Uppgifterna i bekräftelsen som kommer från bolaget visar de avtalsgrundande uppgifterna för försäkringsavtalet (”Försäkringsgrundande uppgifter”), samt den information du som konsument fått som rekommendation.

Om någon av uppgifterna inte stämmer ska du kontakta oss snarast. Om du lämnat oriktiga uppgifter kan ett ingånget försäkringsavtal bli ogiltigt, eller så kan ersättningen från försäkringsföretaget sättas ned vid en skada. För specifika produktbenämningar i din försäkring hänvisas till det försäkringsbrev och de försäkringsvillkor som du får från det försäkringsföretag du köper försäkring i. Särskilda krav kan finnas för att din försäkring ska vara fullt gällande.

En köpt försäkring är giltig från det startdatum som anges i bekräftelsen, även om du inte hunnit få alla handlingar från det aktuella försäkringsföretaget.

Ångerrätt

När du tecknar försäkringen har du en ångerrätt som ger dig möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerfristen börjar den dag du tecknar försäkringen och får information om ångerrätten och vad som ingår i försäkringen. Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du kontakta försäkringsbolagets kundtjänst via telefon eller e-post. Har du redan hunnit betala premien får du tillbaka den med avdrag för den tid försäkringen har varit giltig. Om ångerrätten utnyttjas har försäkringsbolaget rätt att kräva premie motsvarande den tid som försäkringen varit gällande.

För att utnyttja ångerrätten finns två huvudsakliga alternativ:

Alternativ 1: För att utnyttja ångerrätten kontaktar du det försäkringsbolag som försäkringen tecknades för, information om hur och vart du ska vända dig finns lättillgängligt i Tjänsten efter genomfört köp.

Alternativ 2: För att utnyttja ångerrätten kontaktar du oss via e-post till info@insurely.se.

Uppsägning av försäkringsavtal

Bolaget kan idag inte säga upp ditt aktiva försäkringsavtal i samband med att ny försäkring tecknas via Tjänsten. För att säga upp ditt försäkringsavtal behöver du därför vända dig till försäkringsgivaren.

Kvalificerat ägarinnehav

Bolaget har inte ett kvalificerat ägarinnehav i något försäkringsföretag. Inget försäkringsföretag eller moderbolag till ett försäkringsföretag har ett kvalificerat ägarinnehav i Bolaget.

Ansvarsförsäkring för försäkringsförmedling

The Great Collective AB innehar en ansvarsförsäkring hos QBE Europe SA/NV (QBE Europe), Sweden (org nr. 516404-1880), Sveavägen 13, 111 57 Stockholm, telefon 08-587 51 400.

Krav riktade mot The Great Collective ABs försäkringsförmedling kan riktas direkt till QBE Insurance (Europe) Ltd, filial Sverige om ersättning för skadan inte har utgått från The Great Collective AB.

Ett sådant krav ska riktas inom 180 dagar från det att kravet har uppstått. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada uppgår till 1 250 618 EUR, för försäkringsperioden maximalt 2 501 236 EUR.

Synpunkter på tjänsten

Har du synpunkter på tjänsten eller tycker att något borde förbättras tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Du når oss lättast via info@insurely.se

Klagomål på försäkringsdistributionen

Om du har klagomål på försäkringsdistributionen eller genomförd försäljning har du möjlighet att inkomma med detta via E-post: klagomal@insurely.se eller via post enligt adress under Kontaktinformation nedan

Handläggningstid för inkomna klagomål på försäkringsdistribution skall ej överstiga två veckor, därefter skickas ett beslut ut skriftligen. Om du inte är nöjd med Bolagets beslut kan du begära förnyad prövning av ditt ärende.

Klagomålsansvarig hos Bolaget är Martin Einemo, VD.

Bolaget är också registrerade hos InsureSec som är en branschorganisation som verkar för att försäkringsförmedlare ska agera korrekt, professionellt och för kundens bästa. De rekommenderar att du som konsument och har klagomål på din försäkringsförmedlare i första hand vänder sig till förmedlarens klagomålsansvarig enligt ovan.

Det finns möjlighet att anmäla eventuella klagomål om rådgivningen till InsureSec, de tar emot anmälningar avseende eventuella avsteg från Insuresecs regelverk eller mot god försäkringsdistributionssed.

Om du inte är nöjd med bolagets beslut i ett klagomålsärende kan du även vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå till Allmänna reklamationsnämnden.

Tvister

Vid en tvist med Bolaget har du som kund möjlighet att kostnadsfritt få denna prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden (se www.arn.se).

Vägledning kan fås av Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumentverket (Hallå konsument) samt av den kommunala konsumentvägledningen.

Du kan även få tvisten prövad av allmän domstol, i första hand tingsrätten.

Kontaktinformation

The Great Collective AB

Tegnérgatan 3

111 40 Stockholm