Skip to content

Brugsvilkår for Insurelys tjenester til sammenlægning af forsikringsdata

1. Generelt

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser ("vilkårene") gælder for The Great Collective AB org. no. 559103–5646, Tegnérgatan 3, 111 40 Stockholm, e-mail: info@insurely.se, ("virksomheden") der leverer tjenester til sammenlægning af forsikringsdata under varemærket "Insurely" via hjemmeside og mobilapp ("tjenesten"). Udtrykket "tjenester til sammenlægning af forsikringsdata" refererer til indsamlingen af visse oplysninger, der er relateret til dine forsikringer, fra forsikringsselskaber gennem virksomhedens dataindsamlingsmodul samt oplysninger fra visse offentlige registre, og som derefter samles og præsenteres for dig. Virksomheden er forsikringsformidler registreret i det svenske virksomhedsregister og er under tilsyn af Finansinspektionen (FI). Se mere herom på www.fi.se.

1.2 TjTjenesten har til formål at indsamle kundeoplysninger og oplysninger om private forsikringer, som kunden måtte have tegnet hos forskellige forsikringsselskaber, for herved gennem tjenesten at skabe overblik over forsikringsdækningen samt at bistå ved ændring af forsikringsaftaler eller lignende.

1.3 For at bruge tjenesten skal du være mindst 18 år gammel og/eller på anden måde være godkendt til at indgå en aftale og acceptere at være bundet af vilkårene.

1.4 Tjenesten leveres af en af vores partnere ("partner") i forbindelse med, at den pågældende partner leverer en anden tjeneste ("partnertjeneste") til dig. En partner er typisk et forsikringsselskab og en partnertjeneste er typisk en bestemt tjeneste, som forsikringsselskabet yder til sine kunder. Virksomheden er kun ansvarlig for tjenesten, såfremt partneren leverer den til dig i overensstemmelse med vilkårene. Andre partnertjenester er hver enkelt partners ansvar i overensstemmelse med de pågældende vilkår.

2. Tjenesten - Datasammenlægningstjeneste

2.1 Ved brug af tjenesten indsamler og behandler virksomheden personoplysninger om dig primært med det formål at levere tjenesten. Vi behandler også de oplysninger, som du giver os adgang til i forbindelse med, at vi efter aftale med dig jf. nedenfor, indhenter dine forsikringsoplysninger fra dine respektive forsikringsselskaber. Virksomheden kan også indsamle oplysninger fra de offentlige registre. I afsnit 3 er der oplysninger om, hvordan vi håndterer persondata.

2.2 Når du vælger at indsamle forsikringsdata fra dit forsikringsselskab gennem tjenesten, giver du din accept af og du instruerer samtidig virksomheden i at indhente oplysninger fra disse eksterne brugerkonti. Du accepterer også, at disse tredjeparter deler oplysningerne (”oplysninger”) med virksomheden med henblik på brug i tjenesten i overensstemmelse med disse vilkår. Indsamlingen af forsikringsdata fra dit forsikringsselskab sker ved, at du godkender dig selv hos det relevante forsikringsselskab i overensstemmelse med tjenestens instruktioner.

2.3 Hvor det er relevant, accepterer du, at virksomheden på dine vegne godkender tredjeparters brugsvilkår på dine vegne. Dette er kun relevant, hvis du instruerer virksomheden i at indsamle dine persondata gennem et assisteret login som beskrevet i 2.2.

2.4 For at kunne levere tjenesten til dig har vi brug for dit samtykke til at behandle alle følsomme data i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), som f.eks. om rabatter gennem fagforening.

2.5 Gennem din brug af tjenesten vil vi under tiden dele dine data med den partner, du bruger tjenesten igennem. Dine data deles, når du bruger tjenesten, og hermed menes dine persondata og de data, der indsamles fra dit forsikringsselskab i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik.

3. Behandling af persondata

Virksomheden er persondataansvarlig for persondatabehandlingen og er dermed ansvarlig for, at dine persondata behandles i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. De indsamlede oplysninger behandles i overensstemmelse med virksomhedens fortrolighedspolitik. For at få mere information om, hvilke oplysninger virksomheden indsamler og behandler om dig, henvises der til virksomhedens fortrolighedspolitik.

4. Tilladt brug

4.1 Det er ikke tilladt at kopiere, ændre, distribuere eller offentliggøre indhold leveret af virksomheden. Til personlig brug er det dog tilladt at downloade, kopiere og gemme oplysninger fra virksomheden. Det er heller ikke tilladt at misbruge tilbud eller på anden vis misbruge tjenesten.

4.2 Du er ansvarlig for og garanterer hermed følgende: (i) At du har ret til at få login-oplysninger til eksterne parter, der måtte blive berørt af tjenesten, og at du har ret til alle de oplysninger, du får adgang til gennem disse. (ii) At din brug af tjenesterne er underlagt disse vilkår. (iii) At du vil holde dine login-oplysninger og personlige godkendelsesfunktioner beskyttet mod uautoriseret adgang. (iv) At du vil holde dit tekniske udstyr beskyttet mod uautoriseret brug, f.eks. med telefonlåsekode eller egne biometriske identifikatorer (f.eks. fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse). (v) At du vil underrette virksomheden herom så hurtigt som muligt, hvis du har mistanke om eller bliver opmærksom på uautoriseret brug af tjenesten.

5. Kontraktbrud og ansvar

5.1 Virksomheden har til enhver tid ret til at nægte en bruger at anvende tjenesten, hvis brugeren overtræder vilkårene eller hvis brugeren efter virksomhedens vurdering anvender tjenesten på en måde, der kan påføre virksomheden eller tredjepart skade.

5.2 Det er virksomhedens hensigt, at alle oplysninger anvendt i tjenesten skal være korrekte og så opdaterede som muligt. Virksomheden kan dog ikke garantere tilgængeligheden af tjenesten eller pålideligheden eller nøjagtigheden af de informationer, der gøres tilgængelige via tjenesten. Virksomheden kan ikke holdes ansvarlig for, om tjenesten er nede, eller om information eller funktionalitet eventuelt ikke fungerer som forventet.

5.3 Virksomheden har retten til at træffe foranstaltninger, der kan påvirke adgangen til tjenesten, hvis dette er nødvendigt af tekniske, vedligeholdelses- eller sikkerhedsmæssige årsager. I sådanne situationer skal virksomheden derefter straks informere brugeren om, at adgangen til tjenesten er blevet sat på pause eller begrænset på den pågældende måde.

6. Force majeure

Virksomheden er ikke ansvarlig for forsinkelser eller tab, der skyldes forhold, som virksomheden ikke har kontrol over, og som i væsentlig grad vanskeliggør opfyldelsen af en forpligtelse, eller som medfører, at opfyldelsen af forpligtelsen ikke er økonomisk forsvarlig.

7. Ændrede vilkår

Virksomheden har til enhver tid ret til at ændre tjenesten, ændre vilkårene eller stoppe leveringen af tjenesten. Virksomheden skal med rimeligt varsel meddele det til brugeren i tilfælde af væsentlige ændringer af vilkårene. Hvis du ikke accepterer de ændrede vilkår, har du ret til at opsige aftalen med virksomheden, inden de ændrede vilkår begynder at gælde. Den nemmeste måde at gøre dette på er ved at meddele det til virksomheden eller den partner, som du bruger tjenesten igennem.

8. Lukning af konto

Du har ret til at få adgang til de persondata, som vi behandler om specifikt dig. I henhold til databeskyttelsesforordningen har du til enhver tid ret til at få ukorrekte oplysninger om dig korrigeret og suppleret samt ret til at gøre indsigelse mod enhver automatisk profilering. Du kan læse mere om disse rettigheder i vores fortrolighedspolitik.

9. Kommentarer om tjenesten

Vi tænker på vores kunder. Derfor vil vi gerne vide det, hvis du er utilfreds med noget, og vores mål er at svare på alle kommentarer hurtigst muligt.

Kommentarer bør primært sendes direkte til: info@insurely.se, skriv "Comments" i emnefeltet.

Du kan endvidere kontakte Forbrugerombudsmanden, som er en myndighed med en uvildig funktion, der undersøger tvister mellem forbrugere og virksomheder og som træffer beslutninger om, hvordan tvisten bør løses.

 

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby, Danmark
Se også: https://www.forbrugerombudsmanden.dk/kontakt

10. Andet

10.1 Virksomheden har ret til at overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår. Virksomheden har endvidere ret til at hyre underleverandører med henblik på at opfylde sine forpligtelser. I henhold til disse vilkår har du ingen ret til at overdrage dine rettigheder og forpligtelser.

10.2 Tvister forårsaget af vilkårene eller din brug af tjenesten skal afgøres i overensstemmelse med gældende svensk lov og af svenske domstole.