Skip to content
Contact us

Användarvillkor för Insurelys Insurance Checkout Service

1 Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller då The Great Collective AB org. nr 559103–5646, Sveavägen 9, 111 57 Stockholm, E-post: info@insurely.com, (”Bolaget”) tillhandahåller Insurance Checkout Services under varumärket ”Insurely” via webb och mobil (”Tjänsten”). Med ”Insurance Checkout Services” avses försäkringsdistribution genom Bolagets digitala försäkringsdistributionsmodul. Du kan läsa mer om Bolagets försäkringsdistribution, tillstånd och registrering i Bolagets informationsblad om försäkringsdistribution.

1.2 Tjänsten syftar till att möjliggöra köp av försäkring via digital försäkringsförmedling.

1.3 För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller är i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av Villkoren.

1.4 Tjänsten tillhandahålls genom någon av våra samarbetspartners (“Partner”) i samband med att denna Partner tillhandahåller en annan tjänst (“Partnertjänst”) till dig. Bolaget är endast ansvarig för Tjänsten i enlighet med Villkoren. Övriga Partnertjänster ansvarar respektive partner för i enlighet med sina villkor.

1.5 Tjänsten tillhandahålls också i samarbete med de försäkringsbolag som anges som försäkringsgivare vid erbjudande om köp av försäkring genom Tjänsten. Respektive försäkringsbolag ansvarar för genom Tjänsten köpta försäkringar i enlighet med sina försäkringsvillkor.

2 Tjänsten - Insurance Checkout Service

2.1 Vid användning av Tjänsten samlar Bolaget in och behandlar personuppgifter om dig huvudsakligen i syfte att tillhandahålla Tjänsten. Detta innefattar behandling av de uppgifter som tillhandahåller vid användandet av Tjänsten. Bolaget kan även komma att inhämta uppgifter från offentliga register. Information om hur vi hanterar personuppgifter beskrivs under punkt 3.

2.2 För att kunna använda Tjänsten behöver du ge oss ditt medgivande att behandla eventuellt känsliga data i enlighet med Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) såsom eventuella rabatter via ett fackförbund eller uppgifter om hälsa.

2.5 När du använder Tjänsten ger du oss tillåtelse att dela din data med den Partner du använder tjänsten via samt med det försäkringsbolag vars försäkring du erbjuds att köpa. Din data delas när du använder Tjänsten och avser de personuppgifter och den data som du lämnar eller som hämtas in om dig i enlighet med vår Integritetspolicy.

3 Personuppgiftsbehandling

Bolaget är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen och ansvarar därmed för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning. De uppgifter som hämtas in behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy. För mer information om vilka uppgifter Bolaget hämtar in och behandlar om dig hänvisas till Bolagets Integritetspolicy.

4 Tillåten användning

4.1 Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av Bolaget. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från Bolaget. Det är inte heller tillåtet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka Tjänsten.

4.2 Du ansvarar för och garanterar härmed att: (i) Du har rätt att förfoga över inloggningsuppgifter till externa parter som berörs av Tjänsten och all information du får tillgång till via dessa. (ii) Din användning av Tjänsterna sker enligt dessa Villkor. (iii) Du håller dina inloggningsuppgifter och personliga behörighetsfunktioner skyddade mot obehörig åtkomst. (iv) Du håller din tekniska utrustning skyddad mot obehörigt nyttjande, t.ex. med telefonlåskod, eller dina egna biometriska kännetecken (t.ex. fingeravtrycksläsare eller ansiktsigenkänning). (v) Du vid misstanke eller kännedom om obehörig användning av Tjänsten snarast meddelar Bolaget.

5 Avtalsbrott och ansvar

5.1 Bolaget har rätt att när som helst neka en användare att använda Tjänsten om användaren bryter mot Villkoren eller enligt Bolagets bedömning använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka Bolaget eller tredje man skada.

5.2 Bolaget har för avsikt att all information i Tjänsten ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Bolaget kan dock inte garantera tillgängligheten till Tjänsten eller tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad i Tjänsten. Bolaget kan inte ställas till svars för om Tjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat.

5.3 Bolaget har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgången till Tjänsten om detta är nödvändigt med hänsyn till tekniska-, underhålls- eller säkerhetsskäl. Bolaget ska i dessa fall så skyndsamt informera Användaren om att tillgången till Tjänsten stängts av eller begränsats i något avseende.

6 Force Majeure

Bolaget är inte ansvarig för dröjsmål eller förlust som beror på omständighet som Bolaget inte råder över och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar.

7 Ändring av villkor

Bolaget har rätt att när som helst ändra Tjänsten, ändra Villkoren eller att sluta tillhandahålla Tjänsten. Bolaget ska med rimligt varsel underrätta användaren vid väsentlig ändring av Villkoren. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Bolaget innan de ändrade Villkoren träder i kraft. Detta gör du enklast genom att meddela Bolaget eller den Partner via vilken du använder Tjänsten.

8 Tillgång och invändningar

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om just dig. Du har när som helst rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade och kompletterade, samt rätt till att invända till eventuell automatisk profilering enligt dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer om dessa rättigheter i vår Integritetspolicy.

9 Synpunkter på Tjänsten

Vi värnar om våra kunder. Därför är vi angelägna om att få veta om du är missnöjd med oss och vår målsättning är att bemöta alla synpunkter snarast möjligt.

Synpunkter skall i första hand framföras direkt till: E-post: info@insurely.com skriv ”Synpunkter” i ämnesfältet.

Det går också att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som är en myndighet med en opartisk roll som prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas.

Allmänna reklamationsnämnden

• Box 174
• 101 23 Stockholm

10 Övrigt

10.1 Bolaget har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Vidare har Bolaget rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter. Du har inte rätt att överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor.

10.2 Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.