Skip to content
Contact us

PRIVAATSUSTINGIMUSED

1. Üldist

Neis privaatsustingimustes selgitatakse, kuidas The Great Collective AB („Ühing“ või „meie“) kogub, jagab ja kasutab teie isikuandmeid ning millised õigused teil oma andmetega seoses on.

Tingimusi kohaldatakse ainult neile isikuandmetele, mida me töötleme teie kohta seoses kindlustusega seotud teenustega, mida te kasutate:

 • Insurely mobiilirakenduses (saadaval aadressil https://walletbyinsurely.com/, neis tingimustes edaspidi nimetatud „Äpp“); või 
 • Insurely kaubamärgiga kindlustusmooduli kaudu, mille mõni meie partneritest on integreerinud kolmanda isiku veebisaidile („Veebimoodul“). 

Neis Privaatsustingimustes nimetame me Äpi ja/või Veebimooduli kaudu pakutavaid kindlustusega seotud teenuseid üheskoos „Teenuseks“. 

Ühing on Teenuse raames või Teenusega seoses töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja. Samas ei vastuta me isikuandmete töötlemise eest kolmanda isiku veebisaidil väljaspool Insurely Veebimoodulit (ja sellise andmetöötluse puhul ei ole me vastutav töötleja). Kui soovite teada, kuidas töödeldakse isikuandmeid kolmandate isikute veebisaitidel, peaksite tutvuma konkreetsel veebisaidil esitatud privaatsusteabega.

Teie privaatsus on meile väga oluline. Võtame kohaseid meetmeid teie andmete kaitsmiseks ja turvamiseks ning suhtume IT-turbesse täie tõsidusega. Kui teil on küsimusi, kuidas me teie isikuandmeid kaitseme ja kasutame, siis palume saata need Privaatsustingimuste lõpus esitatud kontaktidel.

2. Milliseid andmeid Ettevõte teie kohta kogub?

Kogume teie kohta erinevaid andmeid sõltuvalt sellest, mida te soovite Teenust kasutades teha.

Kasutajaandmed

Kui te loote Teenuse kasutamiseks konto (või annate meile muul viisil oma isikuandmeid), kogume me teie kohta ja töötleme järgmisi andmeid:

 • E-posti aadress
 • Ees- ja perekonnanimi
 • Teie autentimisandmed (kui autendite ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-IDga)
 • Aeg, mil te nõustusite kasutustingimustega
 • Nõusolek andmete kogumiseks (kui on)

Kindlustusandmed

Kui kasutate Teenuse funktsioone (näiteks oma kindlustusteabe automaatseks otsimiseks), töötleme täiendavaid isikuandmeid teie ja mõnel juhul ka teiste teie kindlustuslepingutega kaetud isikute („kaaskindlustatud“) kohta. Võime töödelda ka teiega seotud kindlustusandmeid, mida saame oma partneritelt (st kolmandatelt isikutelt, kes on integreerinud Veebimooduli oma veebisaidile).

Sel juhul kogume me järgmisi isikuandmeid:

 • Telefoninumber
 • Teave teie leibkonna kohta, näiteks teiste kindlustatud pereliikmete kohta, ning aadress
 • Teave teie kindlustuslepingute kohta, näiteks:
  • Kindlustuslepingu nimi
  • Kindlustuslepingu number
  • Kindlustusselts
  • Maksetähtaeg
  • Kindlustuslepingu algus- ja lõppkuupäev
  • Kindlustusmakse
  • Kindlustussumma

Teave teie kindlustatud objektide kohta (näiteks teie kindlustatud auto registreerimisnumber või teie aadress ja eluaseme suurus) 

Muu teave, mida me töötleme teie kasutajakogemuse parandamiseks („Lisaandmed“)

Lisaandmeid võime me saada, kui te meiega ühendust võtate või meiega muudmoodi suhtlete.  Kui annate meile Lisaandmeid, et saaksime teid nõustada, siis töötleme me Lisaandmeid vaid selleks, et anda teile soovitud nõu. Milliseid andmeid me töötleme, sõltub soovitud nõustamisest, kuid need võivad olla näiteks:

 • Teave teie perekonna ja perekonnaseisu kohta
 • Teave teile kuuluvate või üüritud asjade kohta

Küpsised

Kui külastate meie veebisaiti aadressil https://www.insurely.com/ või kasutate Teenust, kogume ja kasutame me teatud andmeid, mille saame teie seadmest automaatselt küpsiste ja muude jälgimistehnoloogiate (edaspidi „küpsised“) abil. Osades riikides, sealhulgas Eestis, võidakse seda andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt käsitada isikuandmete töötlemisena.

Automaatselt kogutavad andmed on näiteks teie seadme tüüp, ekraani suurus, seadme unikaalne identifitseerimisnumber, brauser ja brauseri versioon, operatsioonisüsteem, ekraani kõrgus/laius ja muu tehniline teave. Samuti kogume me andmeid selle kohta, kuidas teie seade on meie veebisaidiga suhelnud, sealhulgas teavet kasutatud lehekülgede, ajatempli, klõpsatud linkide ja selle kohta, kas olete sisestusväljad õigesti täitnud.  

Nende andmete kogumine võimaldab meie veebisaidi ja/või Äpi korrektset toimimist ning aitab meil Teenust ja veebisaiti/Äppi täiustada, kuna mõistame paremini, kes on meie veebisaidi/Äpi külastajad, kust on nad pärit ja milline sisu neid meie veebisaidil/Äpis huvitab.

Rohkem infot Ettevõtte küpsisekasutuse kohta leiate meie küpsisetingimustest, mis on kättesaadavad aadressil https://www.insurely.com/cookies.

3. Miks ja millisel õiguslikul alusel Ettevõte teie isikuandmeid töötleb?

Mõnede riikide (sealhulgas Eesti) andmekaitsealased õigusaktid nõuavad, et meil peab olema teie isikuandmete kasutamiseks konkreetne „õiguslik alus“. Selles punktis selgitame teie isikuandmete kasutamise eesmärke ning õiguslikke aluseid, millele me iga eesmärgi puhul tugineme. 

Kogutud Kasutajaandmeid, Kindlustusandmeid ja Lisaandmeid (vt kirjeldus eespool punktis 2) kasutame me järgmistel eesmärkidel:

 • teie soovitud Teenuse osutamiseks (näiteks meie juures konto avamiseks või teie kindlustusandmete kogumiseks ja/või nende avaldamiseks kolmandatele isikutele, näiteks kindlustusandjale, nagu allpool kirjeldatud). Kui me kasutame teie andmeid sel eesmärgil, on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks teiega sõlmitud lepingu (st teie poolt Teenuse tellimisel heaks kiidetud tingimuste) täitmine vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile b. Palume arvestada, et kui te meile neid isikuandmeid ei anna, ei saa me teile Teenust osutada;
 • meie teenuste täiustamiseks ning meie ja teie vaheliste suhete haldamiseks. See tähendab muu hulgas, et me tuvastame, kas olete olemasolev või potentsiaalne kasutaja, suhtleme teiega, haldame teilt saadud päringuid ning analüüsime ja arendame oma Teenust. Peale selle võime kasutada teilt saadud Lisaandmeid (vt määratlus punktis 2), et pakkuda teile paremat ülevaadet kindlustusandmetest ja paremat kogemust Teenuse kasutamisel, ning pakkuda teile sobivat nõustamist. Sel juhul on õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi (üldmääruse artikli 6 lõige 1 f) töödelda teie andmeid kliendisuhete loomiseks ja haldamiseks, kvaliteetse Teenuse pakkumiseks ning Teenuse täiustamiseks;
 • turunduseks ja turu-uuringuteks. Võime kasutada andmeid turu- ja kliendianalüüside, turu-uuringute, statistika, äritegevuse jälgimise ning äriprotsesside ja meetodite arendamise eesmärgil. Isikuandmete sel viisil kasutamise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi töödelda teie andmeid, et oma Teenust paremini turustada ja suunata ning edasi arendada. Te võite meie otseturundusmaterjalide saamisest igal ajal loobuda.

Me töötleme ka oma kliendi kindlustuslepingutega hõlmatud muude isikute Kindlustusandmeid, nagu kirjeldatud punktis 2. Sel juhul on töötlemise eesmärgiks Teenuse osutamine, sealhulgas meie klientidele ülevaate andmine nende kindlustuslepingutest ja nende lepingutega kindlustatud isikutest. Kaaskindlustatud isikute andmete kasutamise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi pakkuda kasutajatele üksikasjalikku teavet nende kindlustuslepingute kohta, kuna see on vajalik Teenuse osutamiseks (vastavalt üldmääruse artikli 6 lõikele 1 f).

Nagu eespool punktis 2 märgitud, on töödeldavates isikuandmetes sisalduvate Lisaandmete puhul täiendavaks õiguslikuks aluseks ka teie sõnaselge nõusolek, mille te meile Lisaandmete töötlemiseks annate. Te võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta – rohkem teavet oma isikuandmetega seotud õiguste ja nende kasutamise kohta leiate punktist 7. Palume siiski arvestada, et nõusoleku tagasivõtmise korral ei pruugi Insurelyl olla võimalik teile Teenuse osutamist jätkata.

4. Isikuandmete säilitamine

Teie andmete säilitamise tähtajad on järgmised:

 • Äpi kaudu kogutud isikuandmeid säilitame me nii kaua, kui teil on meie juures konto, kuna need andmed on meile vajalikud punktis 3 nimetatud eesmärkidel, sealhulgas taotluste ja kaebuste käsitlemiseks ja lahendamiseks;
 • Veebimooduli kaudu kogutud isikuandmeid säilitatakse maksimaalselt 14 päeva.

Lisaks säilitame me 15 päeva jooksul arvutilogisid andmete automaatsel kogumisel genereeritud programmeerimisjuhistest, et aidata parandada vigu, mis võivad tekkida kindlustusandmete automaatsel kogumisel kindlustusandja veebisaidilt. Kuigi me püüame vältida isikuandmete sattumist neisse logidesse, võib esineda juhtumeid, kus logid sisaldavad teatud isikuandmeid. Olenemata kasutaja konto staatusest kustutame me need andmed 15 päeva möödumisel, välja arvatud juhul, kui meil on vaja andmeid säilitada kauem, et täita õigusaktide nõudeid või kaitsta oma seaduslikke õigusi.

Säilitame teie isikuandmeid ka juhul, kui see on vajalik õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmiseks või meie õigustatud ärihuvides, sealhulgas kehtivate maksualaste, õiguslike või raamatupidamisnõuete täitmiseks. Näiteks kui teie konto kohta tehakse kohtumäärus või kui meil on vaja säilitada teie andmeid kohtuvaidluste ja regulatiivsete küsimuste lahendamiseks, säilitame teie andmeid pärast konto kustutamist tavalisest kauem.

Kui meil teie isikuandmete töötlemiseks enam õigustatud huvi või õiguslikku põhjust ei ole, kustutame või anonümiseerime me teie andmed või, kui see pole võimalik (näiteks kuna teie isikuandmed sisalduvad varukoopiates), säilitame neid turvatuna ja välistame nende edasise töötlemise kuni andmete kustutamiseni.

5. Millistele kolmandatele isikutele ettevõte teie isikuandmeid avaldab?

 • Kolmandale isikule, kelle veebisaidi kaudu te Teenust kasutate, sealhulgas kindlustusandjatele (kuid ainult teie taotluse alusel): Kui kasutate Teenust kolmanda isiku veebisaidile integreeritud Veebimooduli kaudu, saate te valida, kas soovite jagada Veebimoodulis hoitavaid isikuandmeid selle kolmanda isikuga, näiteks et võimaldada neil teile kindlustust pakkuda ja/või sõlmida teiega kindlustusleping. Veebimoodulis on teile nähtav, kes see kolmas isik on. Me ei vastuta selle eest, kuidas kolmas isik andmeid töötleb. Kui soovite selle kohta rohkem infot, soovitame teil tutvuda kolmandate isikute privaatsustingimustega.
 • Õigusaktidega ette nähtud kolmandatele isikutele: Võime avaldada teie isikuandmeid ka pädevale õiguskaitseorganile, ametiasutusele, kohtule või muule kolmandale isikule, kui usume, et andmete avaldamine on vajalik: (i) kohaldatavate õigusaktide või eeskirjade täitmiseks; (ii) Ettevõtte seaduslike õiguste teostamiseks, tuvastamiseks või kaitsmiseks; (iii) pettuste ja muude turva- või tehniliste probleemide avastamiseks, ennetamiseks või nendest teatamiseks; või (iv) teie või mõne muu isiku oluliste huvide kaitsmiseks.
 • Meie kolmandast isikust teenuseosutajatele: Võime andmeid avaldada ka meie tellimusel isikuandmeid töötlevatele teenuseosutajatele (näiteks seoses Äpi ja Veebimooduli pakkumisega, nende funktsioonide toimivusega või turvalisuse parandamiseks). Meie praeguste teenuseosutajate nimekirjaga saate tutvuda  aadressil https://walletbyinsurely.com/third-party-service-providers. 
 • Ostjale või potentsiaalsele ostjale (ja tema esindajatele ja nõustajatele) seoses meie ettevõtte mis tahes osa müügi või kavandatava müügi, ühinemise või ülevõtmisega, tingimusel, et me teavitame ostjat kohustusest kasutada teie isikuandmeid ainult neis Privaatsustingimustes avaldatud eesmärkidel.
 • Muudele isikutele, kui olete andnud selleks nõusoleku.

Andmete edastamine välismaale: Võime edastada teie isikuandmeid teie elukohariigist väljapoole ja neid võidakse seal töödelda. Neis välisriikides võivad isikuandmete kaitse õigusaktid olla teie riigi õigusaktidest erinevad (ja teatud juhtudel mitte nii ranged). Meie serverid asuvad Ameerika Ühendriikides, seega võime teie kohta kogutud isikuandmeid töödelda ka seal.

Oleme võtnud sobivad kaitsemeetmed, et teie isikuandmed oleksid kaitstud vastavalt Privaatsustingimustele, ning isikuandmete edastamisel meie USAs asuvale kolmandast isikust teenuseosutajale rakendame me vajalikke kaitsemeetmed. Soovi korral saate meilt küsida lisainfot.

6. Teie õigused

Ligipääsuõigus

Teil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele, mida me töötleme.

Parandamis-, kustutamis- ja piiramisõigus

Teil on õigus nõuda oma andmete parandamist, kui need on ebatäpsed, ja täiendamist, kui need on puudulikud. Mõnel juhul on teil ka õigus nõuda oma andmete kustutamist või taotleda, et me piiraksime teie andmete töötlemist. 

Õigus esitada vastuväiteid

Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete teatud viisil töötlemise kohta. 

Teil on igal ajal õigus loobuda turunduslikest teadaannetest, mida me teile saadame. Selle õiguse kasutamiseks klõpsake meilt saadud turundussõnumites sisalduvat loobumislinki.

Andmete ülekandmise õigus

Teil on õigus taotleda andmete ülekandmist, mis tähendab, et teil on (teatud tingimustel) õigus saada oma isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis ning edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et me seda takistaksime.

Nõusoleku tagasivõtmise õigus

Kui oleme teie isikuandmeid kogunud ja töödelnud teie nõusoleku alusel, saate te nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel tehtud töötlemistoimingute seaduslikkust ega isikuandmete töötlemist muudel õiguslikel alustel peale nõusoleku.

Õiguste kasutamine

Kui soovite kasutada mõnd eespool nimetatud õigust, saatke meile e-kiri aadressil info@insurely.se (või kui soovite loobuda turundusteadetest, klõpsake meilt saadud e-turunduskirjas sisalduvat linki).

Kui te pole rahul, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, on teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele.

Vastame kõigile füüsilistelt isikutelt isikuandmetega seotud õiguste teostamiseks laekunud taotlustele kooskõlas isikuandmete kaitse õigusaktidega.  Lisateavet saate oma kohalikust isikuandmete kaitsega tegelevast järelevalveasutusest. (Euroopa järelevalveasutuste kontaktid on siin.) Mõned andmekaitseasutused võivad enne kaebuse läbivaatamist nõuda, et te kasutaksite esmalt meie ettevõttesisest kaebustesüsteemi.

7. Tingimuste uuendamine

Võime Privaatsustingimusi aeg-ajalt muuta, et võtta arvesse õiguslikke ja tehnilisi muutusi või ärilisi arenguid. Muudatuste korral võtame me sobivad meetmed teie teavitamiseks, olenevalt muudatuste olulisusest, ning küsime teilt nõusolekut, kui kohaldatav õigus seda nõuab.   Privaatsustingimusi on viimati uuendatud dokumendi alguses märgitud „Viimati uuendatud“ kuupäeval.

8. Kontaktandmed

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame, või kui soovite kasutada mõnd oma õigust (vt punkt 7), võtke meiega ühendust.
Meie kontaktandmed on:
The Great Collective AB
Registrikood 559103-5646
Tegnérgatan 3,
111 40 Stockholm, Rootsi
E-post: info@insurely.se