Skip to content

INSURELY KINDLUSTUSANDMETE KOONDAMISE TEENUSTE KASUTUSTINGIMUSED

1. Üldist

1.1 Millal neid tingimusi kohaldatakse? Käesolevaid üldtingimusi („Tingimused“) kohaldatakse, kui te kasutate veebis või mobiilseadme kaudu (kas Insurely enda rakenduses või mõne teise organisatsiooni veebilehele integreeritud Insurely kaubamärgiga töövahendiga) Insurely kaubamärgiga kindlustusandmete koondamise teenuseid („Teenus“). 

1.2 Kindlustusandmete koondamise teenused“ hõlmavad teie kindlustustoodetega seonduvate teatud andmete kogumist erinevatelt kindlustusseltsidelt (kogume andmeid meie andmekogumismooduli kaudu, aga ka teatud avalikest registritest) ning neist kokkuvõtte koostamist ja teile esitamist. Lisateavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid Teenuse osutamiseks kogume ja kasutame, leiate meie Privaatsustingimustest aadressil.

1.3 Tingimused kehtivad teie ja meie vahel. Meie oleme The Great Collective AB (registrikood 559103 -5646), Rootsis registreeritud äriühing, aadress Tegnérgatan 8, 113 58 Stockholm. Kui teil on Teenuse või Tingimuste kohta küsimusi või märkusi, palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil info@insurely.se. Lisateavet meie ettevõtte ja meie pakutavate teenuste kohta leiate ka meie veebisaidilt  https://www.insurely.com/our-story. Osa veebisaidil olevast teabest ei pruugi olla teie emakeeles kättesaadav, kuid pärast sisselogimist anname teile infot ja osutame Teenust peamiselt eesti keeles.

1.4 Mida teenus hõlmab? Kui te tellite Teenuse, kogume teie andmeid ja teavet kindlustustoodete kohta, mida te olete erinevatelt kindlustusseltsidelt ostnud, et koostada ülevaade teie kindlustuskaitsest.

1.5 Kellele me teenust osutame? Teenuse kasutamiseks peate olema vähemalt 18-aastane.

1.6 Teenust kasutama asudes nõustute te täitma käesolevaid Tingimusi. Me teavitame teid Teenuse tellimuse kinnitamisest ja alates sellest hetkest loetakse teie ja meie vahel sõlmituks leping. Samuti anname teile teada, kui meil pole mingil põhjusel (nt tehniliste probleemide tõttu) võimalik teile Teenust pakkuda. Üldjuhul kinnitame me Teenuse tellimuse kohe pärast selle kättesaamist.

1.7 Teenuse osutamisel võime me teha koostööd Partneritega. Kui te kasutate Teenust kolmanda isiku veebisaidile integreeritud veebimooduli kaudu, siis võime pakkuda Teenust koos selle kolmanda isikuga („Partner“), kes pakub teile mõnd muud seonduvat teenust („Partneri teenus“). Me vastutame Teenuse eest ainult vastavalt Tingimustele. Partneri teenuse eest vastutab konkreetne Partner ise ning Partneri teenust korraldatakse vastavalt selle Partneri eraldi tingimustele.

2. KINDLUSTUSANDMETE koondamise teenus

2.1 Te nõustute, et me võime teie kindlustusandja(te)lt küsida ja kopeerida teie kindlustusteavet. Kui otsustate kasutada kindlustusandmete koondamise teenust, võib teil olla tarvis anda oma asjaomastele kindlustusseltsidele oma kasutajakonto sisselogimisandmed või muud autentimisandmed. Seda tehes nõustute te ja annate meile korralduse hankida neilt välistelt kasutajakontodelt (ja kolmandatelt isikutelt muul viisil) teie kindlustusteavet, et pakkuda teile Teenust vastavalt käesolevatele Tingimustele.

2.2 Esitatava teabe õigsuse eest vastutate teie ise. Me ei vastuta ega kontrolli, et teave, mida te seoses Teenusega esitate (sealhulgas teie kindlustusandja veebisaidi sisselogimisandmed), on õige. Kui teil pole võimalik esitada õiget ja täielikku teavet, ei pruugi meil olla võimalik teile Teenust osutada.

2.3 Teie kindlustusandjal võivad olla oma kasutustingimused. Kui te annate meile kindlustusandmete koondamise teenuse osutamiseks oma kindlustuskonto sisselogimisandmed, nagu on sätestatud punktis 2.1, siis lubate te meil teie nimel nõustuda kolmandate isikute kasutustingimustega (nt teie kindlustusandja andmekasutustingimustega).

3. isikuandmete töötlemine

Kasutame teie isikuandmeid vastavalt meie Privaatsustingimustele.

4. Lubatud kasutusviisid

4.1 Te võite meilt saadud andmeid kasutada ainult isiklikuks otstarbeks. Teenuse kaudu pakutavaid andmeid võite te alla laadida, kopeerida ja salvestada ainult isiklikuks kasutamiseks. See on ainus lubatud kasutusviis ning teil on keelatud kopeerida, muuta, levitada või avaldada meie pakutavaid andmeid muul eesmärgil. Samuti ei tohi te kasutada saadud pakkumisi sobimatul eesmärgil ega kuritarvitada Teenust muul sobimatul, keelatud, petturlikul või ebaseaduslikul eesmärgil.

4.2 Teie muud kohustused Teenuse kasutamisel. Te vastutate ja kinnitate käesolevaga, et:

 1. teil on õigus kasutada kolmanda isiku veebisaiti ja selle sisselogimisandmeid (või muid autentimisandmeid), mille te meile seoses Teenusega annate, ning kõiki andmeid, millele on võimalik nende abil ligi pääseda; 

 2. te hoiate oma Teenuse sisselogimisandmeid turvaliselt ja kaitsete neid loata juurdepääsu eest; 

 3. te kaitsete seadmeid, millega te Teenust kasutate, loata kasutamise või väärkasutuse eest (nt lukustades oma telefoni nii, et seda saab avada vaid koodi, sõrmejäljelugeja või näotuvastusega); 

 4. kui teil on kahtlus või teile saab teatavaks, et Teenust kasutatakse keelatud viisil või teie loata, siis teavitate meid sellest nii pea kui võimalik.

5. MILLISTEL JUHTUDEL ME VÕIME TEENUSEID MUUTA VÕI PEATADA?

5.1 Kui te rikute Tingimusi või kasutate Teenust keelatud viisil. Meil on õigus igal ajal keelata teie juurdepääs Teenusele või selle kasutamine, kui te rikute käesolevaid Tingimusi või kui me leiame, et olete kasutanud Teenust viisil, mis võib meile või kolmandale isikule kahju tekitada.

5.2 Teenuste haldamiseks ja muuks hoolduseks. Me võime piirata teie juurdepääsu Teenusele või muul viisil peatada Teenuse osutamise, et:

 1. teha tehnilisi muudatusi või parandusi, hooldustöid, või muudel turvalisusega seotud põhjustel (nt turvaohu kõrvaldamiseks);

 2. võtta arvesse kohaldatavate õigusaktide nõudeid;

 3. uuendada digitaalset sisu (tingimusel, et digitaalne sisu jääb alati vastavaks kirjeldusele, mille me esimesel kasutuskorral esitasime). Võime paluda teil need uuendused ise paigaldada. Kui me palume teil paigaldada uuendusi, kuid te jätate Teenuse toimimiseks vajalikud uuendused paigaldamata, ei vastuta me selle tagajärjel tekkida võiva mis tahes kahju eest.

Sellistel juhtudel teavitame teid viivitamata, et teie juurdepääs Teenusele on vastavalt kas peatatud või piiratud.

5.3 Võime igal ajal lõpetada Teenuse mis tahes osa osutamise. Teatame teile sellest mõistlikult ette.

5.4 Tingimuste muutmine.  Meil on õigus neid Tingimusi igal ajal muuta tulenevalt muutustest õigusaktides või meie äriprotsessides. Kui tegemist on olulise muudatusega, teatame teile sellest mõistlikult ette. Kui te ei muudetud Tingimustega ei nõustu, on teil õigus meiega sõlmitud leping igal ajal lõpetada.

6. KUIDAS ME TEENUST OSUTAME?

6.1 Kohustume osutama teile Teenust meie veebisaidil kirjeldatud viisil ning vastavalt kõigile seadusega kehtestatud nõuetele.

6.2 Te võite paluda meil Teenust uuesti osutada või parandada, kui seda ei osutatud mõistliku hoolsuse või asjatundlikkusega. Kui aega pole eelnevalt kokku lepitud, tuleb seda teha mõistliku aja jooksul.

6.3 Meie eesmärk on pakkuda teile kasulikku Teenust, kuid me ei saa garanteerida teile Teenuse kasutamise käigus esitatud andmete usaldusväärsust või täpsust.

6.4 Teenust osutatakse nagu see on ja nagu see on parajasti kättesaadav ning me ei garanteeri, et Teenust saab katkematult kasutada ja see on veavaba. Me ei vastuta Teenuse katkestuste eest või mis tahes andmetele või funktsioonidele juurdepääsu puudumise või nende ootustele mittevastavuse eest.

7. MEIE VASTUTUS

7.1 Me ei vastuta meist mittesõltuvate viivituste eest. Kui Teenuse osutamisel tekib viivitusi, mille põhjuseks olevaid asjaolusid või sündmusi me ei saa mõjutada, võtame teiega esimesel võimalusel ühendust, et teile sellest teada anda, ning võtame meetmeid viivituse mõju vähendamiseks. Rohkem me nimetatud sündmustest põhjustatud viivituste eest ei vastuta (vt ka punkt 8, kus on kirjeldatud, millal saate meiega sõlmitud lepingu lõpetada).

7.2 Vastutame teie ees meie põhjustatud ettenähtava kahju eest. Kui me ei käesolevaid Tingimusi ei täida, vastutame me teile tekkinud kahju eest, mille tekkimine oli meie lepingurikkumise või ebapiisava hoolsuse või asjatundlikkuse puhul ettenähtav, kuid me ei vastuta ettenägematute kahjude eest. Kahju on ettenähtav, kui selle tekkimine on ilmselge või kui lepingu sõlmimise ajal oli nii meile kui ka teile teada, et selline kahju võib tekkida – näiteks kui te seda meiega Teenuse tellimise käigus arutasite.

7.3 Me ei vastuta välditava kahju eest. Me ei vastuta teile tekkinud kahju eest, mida te oleksite saanud omapoolsete mõistlike abinõudega vältida. Näiteks ei vastuta me teie enda digitaalsele sisule või seadmele tekitatud kahju eest, mille põhjustas meilt saadud digitaalne sisu ja mida oleksite saanud vältida, järgides meie soovitust paigaldada tasuta uuendus või täites korrektselt paigaldusjuhiseid või meie soovitatud minimaalseid süsteeminõudeid.

7.4 Me ei välista ega piira oma vastutust juhtudel, kui see pole seadusega lubatud. Välistada ega piirata ei saa näiteks vastutust meie või meie töötajate, esindajate või alltöövõtjate hooletusest põhjustatud surma või kehavigastuse eest; pettuse või pettuse eesmärgil valeandmete esitamise eest; teie seadusest tulenevaid tootjavastutusega seotud õigusi.

7.5 Me ei vastuta saamata jäänud tulu eest. Me ei vastuta saamata jäänud tulu eest, sealhulgas tuluteenimise võimaluse kaotuse eest. Pakume Teenust ainult koduseks ja isiklikuks kasutamiseks. Kui te kasutate Teenust mis tahes kaubanduslikul, ärilisel või edasimüügi eesmärgil, ei vastuta me teie saamata jäänud kasumi, saamata jäänud tulu, äritegevuse katkestuste või ärivõimaluste kaotuse eest.

7.6 Me ei vastuta Partnerite teenuste eest. Meie vastutus piirdub osutatavate kindlustusandmete koondamise teenustega. Me ei vastuta mis tahes kahju eest, mis võib teile tekkida seoses Partnerite teenustega või tulenevalt teie otsustest, mida te teete oma kindlustuskaitse asjus pärast Teenuse kasutamist.

8. KUIDAS TE SAATE LEPINGU LÕPETADA?

8.1 Teil on õigus leping igal ajal lõpetada. Seaduse järgi on teil paljude veebist ostetud toodete ja teenuste puhul (teatud tingimustel) õigus taganeda tehingust 14 päeva jooksul, kuid see õigus ei kehti teenustele, mis on juba osutatud. Meie Teenus osutatakse lühikese aja jooksul pärast selle tellimist, mistõttu taganemisõigus selle puhul ei kehti. Sellegipoolest saate te meiega sõlmitud lepingu igal ajal lõpetada, toimides järgmiselt:

 1. saatke meile lõpetamisteade Tingimuste alguses märgitud e-posti aadressil; 

 2. kui kasutate Insurely rakendust, vajutage nuppu „Sulge konto“ (Close account),

 3. täitke Tingimuste lisas olev tühistamisvorm; või 

 4. teatage lõpetamisest Partnerile, kelle kaudu te teenust kasutate (kui see kohaldub).

8.2 Teenus on tasuta. Meie Teenus on ei eelda teiepoolset raha maksmist. See tähendab, et sõlmitud lepingu mis tahes põhjusel lõpetamise korral ei tee me tagasimakseid.

9. MILLAL VÕIME MEIE LEPINGU LÕPETADA?

9.1 Kui me lõpetame Teenuse osutamise. Nagu punktis 5.3 sätestatud, võime me igal ajal lõpetada Teenuse mis tahes osa osutamise (sel juhul teatame me teile sellest ette).

9.2 Kui te ei anna meile teavet või ei tee koostööd. Võime teiega Teenuse osutamiseks sõlmitud lepingu lõpetada ka juhul, kui te ei esita mõistliku aja jooksul meie küsitud andmeid, ei tee koostööd või ei anna juurdepääsu, mida me teenuse osutamiseks vajame (näiteks teie kolmandast isikust kindlustusandja veebilehtede sisselogimisandmeid).

9.3 Kui te rikute käesolevaid Tingimusi. Võime lepingu lõpetada ka juhul, kui meil on põhjust arvata, et olete rikkunud Tingimusi.

10. MIDA TEHA, KUI TEENUSEGA ON PROBLEEME?

10.1 Võtke ühendust meie klienditeenindustiimiga. Me hoolime oma klientidest. Kui te pole meie Teenusega rahul või teil on muid muresid, võtke meiega julgesti ühendust: saatke meile e-kiri aadressil info@insurely.se (teemareale palume kirjutada „Pretensioon“ või „Complaint“).

10.2 Püüame vastata kõigile pöördumistele võimalikult kiiresti. Kui teil tekib meiega erimeelsus käesolevate Tingimuste asjus või esitate meie Teenuse kohta pretensiooni, püüame selle teiega läbi arutada ja lahendada. Teavitame teid pretensiooni läbivaatamise tulemusest ja anname teile võimaluse seda meiega arutada. Kui oleme eksinud, palume teilt vabandust.

Neile Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust. Olenemata teie elukohast võite esitada meie vastu nõude Rootsi kohtusse või oma elukohariigi kohtusse. Samuti võite kasutada Euroopa Komisjoni veebipõhist tarbijavaidluste lahendamise platvormi (ODR), mis on kättesaadav aadressil www.ec.europa.eu/consumers/odr või pöörduda Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskusesse, mis aitab Eesti tarbijatel lahendada piiriüleseid vaidlusi (vt lähemalt www.consumer.ee). Meie võime teie vastu nõudeid esitada vaid teie elukohariigi kohtutele.

11. MUUD OLULISED TINGIMUSED

11.1 Me võime oma käesolevatest Tingimustest tulenevad õigused ja kohustused üle anda, nii et Teenuse osutamise eest vastutab teine organisatsioon. Me võime tingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks kasutada alltöövõtjaid. Teil ei ole õigust Tingimustest tulenevaid õigusi ega kohustusi üle anda, kuna osutame Teenust isiklikult teile.

11.2 Kui kohus tunnistab Tingimuste mõne osa kehtetuks, jäävad ülejäänud Tingimused kehtima. Kui kohus või muu asutus leiab, et mõni tingimus on ebaseaduslik, ei mõjuta see ülejäänud tingimuste kehtivust.

11.3 Kui me ei nõua Tingimuste täitmist kohe, võime me seda teha hiljem. Me ei pruugi viivitamata nõuda, et te midagi teeksite või tegemata jätaksite, kuid see ei tähenda, et me ei või seda nõuda hiljem.

11.4 Tingimused võivad muutuda võrreldes sellega, mil need viimati üle vaatasite. Viimase uuenduse kuupäeva leiate Tingimuste algusest. Teile kehtib Tingimuste see versioon, mis kehtis ajal, mil te palusite meil Teenust osutada.

LISA – TAGANEMISAVALDUSE NÄIDIS

(Täitke ja tagastage käesolev vorm vaid juhul, kui soovite lepingust taganeda)

Saaja: The Great Collective AB, Sveavägen 9, 111 57, Stockholm, Sweden, privacy@insurely.com

Teatan/Teatame [*] käesolevaga, et taganen/taganeme [*] teenuselepingust [*]:

Tellimuse kuupäev [*]/teenuse osutamise kuupäev [*]

Tarbija(te) nimi/nimed:

Tarbijate(te) aadress:

Tarbija(te) allkiri/allkirjad (juhul, kui avaldus esitatakse paberil)

Kuupäev

[*] Mittevajalik kustutada