Skip to content
Contact us

Integritetspolicy

1 Allmänt

Denna integritetspolicy gäller när The Great Collective AB (”Bolaget”, “vi” eller “oss”) behandlar personuppgifter i samband med att du nyttjar våra tjänster inom försäkring och försäkringsdistribution genom Insurely App, https://app.insurely.se/ (”Webbapplikationen”) eller genom inbäddat försäkringsverktyg hos en tredje part (”Webbmodulen”) under varumärket Insurely (gemensamt benämnt ”Tjänsten”). Bolaget är personuppgiftsansvarig för denna behandling av personuppgifter inom Tjänsten men är inte personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandling som sker på tredje parts hemsida utanför Insurelys inbäddade Webbmodul.

Din integritet är väldigt viktig för oss. Vi gör alltid vårt yttersta för att skydda dina uppgifter och hantera din information försiktigt samt lägger stora resurser på IT-säkerhet. Om du har några frågor kring hur vi arbetar med integritet så hittar du våra kontaktuppgifter finner du längst ned i denna policy.

2 Vilka uppgifter behandlar Bolaget om dig?

Informationen vi samlar in om dig beror på vad du väljer att göra i Tjänsten.

Användarinformation

Vi samlar in och behandlar följande Användarinformation om dig i samband med att du skapar ditt konto eller fyller i dina uppgifter för att använda Tjänsten:

 • E-postadress
 • Fullständigt namn
 • Personnummer
 • Tidpunkt för accepterade användarvillkor
 • Medgivande till datainhämtning
Försäkringsinformation

När du använder ytterligare funktionalitet i Tjänsten som att automatiskt hämta Försäkringsinformation, behandlar vi även andra personuppgifter om dig som använder Tjänsten, eller om medförsäkringstagare dvs. person som står på försäkring i samma hushåll som den som använder Tjänsten. Vi kan även komma att ta del av och behandla Försäkringsinformation som vi mottar från våra samarbetspartners.

Vi behandlar i ovanstående fall följande personuppgifter som avser dina försäkringar:

 • Telefonnummer
 • Information om hushållet så som information om medförsäkrade och adress etc.
 • Information om dina försäkringar så som:
  • Försäkringsnamn
  • Försäkringsnummer
  • Försäkringsbolag
  • Förfallodatum
  • Försäkringspremie
  • Försäkringsbelopp
  • Information om försäkrat objekt så som bilnummer, adress eller försäkrade personer
  • Betalsätt
  • Annan relaterad information om dina försäkringar

Ovanstående uppgifter samlar vi in från dina respektive försäkringsbolag och från offentliga register så som Statens personadressregister. Exakt vilka personuppgifter vi behandlar beror på vilka försäkringar du hämtar din försäkringsdata från.

Känslig information

Tjänsten bygger på att vi får tillgång till all relevant data som rör dina försäkringar vilket kan innefatta också sådana personuppgifter som klassificeras som känsliga enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

När du använder vår Webbapplikation eller ytterligare funktionalitet i Tjänsten som att automatiskt hämta Försäkringsinformation, kan vi behandla sådana känsliga personuppgifter om dig som använder Tjänsten vilket kan innefatta rabatt på din försäkringspremie du erhållit genom medlemskap i fackförbund eller uppgift om graviditet. För att behandla och lagra sådan data begär vi ditt explicita medgivande enligt artikel 9.1 a GDPR.

Medgivandet för att hantera känslig data inhämtas separat och kan återkallas när som helst. Om du återkallar ditt medgivande har vi inte längre någon laglig grund att behandla uppgifterna och kommer då att radera dina uppgifter utan dröjsmål.

Ytterligare Information

I syfte att förbättra din försäkringsöversikt och din upplevelse av Tjänsten kan vi även behandla följande personuppgifter:

 • Folkbokföringsadress
 • Boendeyta
 • Boendeform
 • Registrerade fordon

För att kunna ge dig rådgivning, behandlar vi, efter att du tillhandahållit oss denna information:

 • Uppgifter om familjesituation och civilstånd
 • Uppgifter om vilka saker du äger eller hyr
 • Annan information du tillhandahåller oss
Cookies

Bolagets Tjänster på Bolagets webbsida och i appen behandlar även personuppgifter genom användandet av cookies och andra tekniker (hädanefter ”cookies”) för att fungera korrekt samt i syfte att kontinuerligt förbättra Tjänsten och vår webbplats. Mer information om Bolagets användning av cookies framgår av följande länk.


3 Varför behandlar Bolaget dina personuppgifter och med vilken rättslig grund?

Bolaget behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Det viktigaste för oss är att kunna leverera en tjänst med full funktionalitet och att administrera kundförhållandet med dig.

Syftet med att behandla Användarinformation, Försäkringsinformation, och Känslig information som beskrivet under punkten 2 är att kunna tillhandahålla Tjänsten och identifiera dig som befintlig eller potentiell användare, för att ge dig bättre service genom våra kommunikationskanaler, och för att kommunicera med dig och för att hantera olika typer av förfrågningar. Syftet med att behandla Ytterligare information är att förbättra användarens försäkringsöversikt och upplevelse av Tjänsten samt kunna ge användare rådgivning.

Den lagliga grunden för denna behandling avseende våra användare är fullgörande av avtal i enlighet med artikel 6.1 b GDPR. Vänligen notera att vi inte kan tillhandahålla Tjänsterna till dig om du inte tillhandahåller oss med dessa personuppgifter.

För uppgifter om medförsäkrade till våra användare behandlar vi Försäkringsinformation som beskrivs i punkten 2. Syftet med denna behandling är att kunna tillhandahålla Tjänsten till våra användare och ge dessa en överblick av sina försäkringar och vilka som omfattas av den. Den lagliga grunden för denna behandling avseende dig som medförsäkrad är berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1 f GDPR. Vårt berättigade intresse är att kunna tillhandahålla våra användare med detaljerad information om sina försäkringar.

Användarinformation, Försäkringsinformation och Ytterligare information kan även användas till att utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktionaliteter, så att vi kan skapa en ännu bättre upplevelse för våra användare. Den lagliga grunden för denna behandling avseende dig som användare eller medförsäkrad är berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1 f GDPR. Vårt berättigade intresse är att förbättra och vidareutveckla våra tjänster.

Användarinformation, Försäkringsinformation och Ytterligare information kan dessutom utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling. Den rättsliga grunden för denna behandling är berättigat intresse enligt artikel 6.1 f GDPR, baserat på våra berättigade intressen att kunna marknadsföra och rikta våra tjänster bättre och skapa tillväxt.

4 Lagring av personuppgifter

Användarinformation, Försäkringsinformation, Känslig information och Ytterligare information från Webbapplikationen sparas så länge som du har konto hos oss för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med punkt 3. Din Användarinformation, Försäkringsinformation, Känslig information och Ytterligare information som samlas in genom Webbmodulen sparas som utgångspunkt i 14 dagar som längst.

Vi sparar även loggar som skapas vid inhämtningen av data (där det kan förekomma personuppgifter) under tre veckor, detta för att kunna felsöka i de fall en användare stöter på problem. Vi raderar sedan denna data efter tre veckor, oavsett kontostatus. Bolaget kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Bolaget rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vid köp av försäkring via oss är vi ålagda enligt gällande lagstiftning att spara data om den information vi har gett till dig, dina personuppgifter samt om din nya försäkring en längre tid. Vi sparar denna data även om du tagit bort ditt konto.

5 Tredje Parter

I samband med att du använder Tjänsten där du erbjuds köpa en försäkring så lämnar vi dina uppgifter till det försäkringsbolag som du erbjuds köpa försäkring hos i syfte att de ska kunna skicka erbjudande till dig eller kunna teckna försäkringen med dig.

Personuppgifter genom vilka det går att identifiera användare, samt även information om att användaren har en relation med Bolaget, kommer därmed att lämnas ut till försäkringsbolaget, om du aktivt väljer att gå vidare och godkänner detta i samband med köp av vald försäkring.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Bolagets rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Bolaget kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Bolagets räkning, t.ex. våra IT-leverantörer.

När du använder Tjänsten genom Webbmodulen som har integrerats på en tredje parts hemsida, delar vi dina personuppgifter till denna tredje part, vilket kan innefatta statistik och information så som antal försäkringar och totalkostnad.

Vi överför inga personuppgifter till länder utanför EU/EES.

6 Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om just dig. Du har också rätt att erhålla ett utdrag av personuppgiftsbehandlingen.

Rätt till rättning, radering och begränsning

Du har när som helst rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade och kompletterade. I vissa fall har du också rätt att få dina uppgifter raderade eller begära att behandlingen begränsas. Notera dock att viss information är nödvändig för att kunna uppfylla de ändamål som har definierats i denna Policy och som vidare kan krävas enligt lag. Till följd av detta kan du inte få sådana personuppgifter raderade.

Rätt att invända

Du har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, där beslutet skulle få juridisk effekt på dig eller ge liknande effekt.

Du har alltid rätt att invända mot behandling av skäl som hänför sig till din specifika situation, inbegripet sådan profilering som sker på grund av vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f GDPR. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring. Om du invänder mot behandlingen kommer vi genast att upphöra med behandlingen för detta ändamål.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet, vilket betyder att du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa överförda till en annan personuppgiftsansvarig, i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag.

Vänligen skicka ovan nämnda förfrågningar till oss via info@insurely.se.

Om du är missnöjd med sättet som vi hanterar dina personuppgifter på har du rätt att inge klagomål till behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är behörig tillsynsmyndighet Integritetsskyddsmyndigheten. Du finner deras kontaktuppgifter via denna länk.

7 Ändring av policyn

Bolaget kan komma att göra ändringar i denna policy. Om vi gör ändringar kommer du att informeras om detta nästa gång du besöker hemsidan eller appen. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi i tillägg därtill lämna dig meddelande därom efter vad som är lämpligt efter omständigheterna och, om det erfordras enligt tillämplig lag, be om ditt samtycke.

8 Kontaktinformation m.m.

Tveka inte att kontakta Bolaget om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter, som framgår av punkten 6 ovan.
Våra kontaktuppgifter är:

The Great Collective AB
Org.nr 559103-5646
Tegnérgatan 3,
111 40 Stockholm
E-mail: info@insurely.se